Regulamin

Regulamin sprzedaży kursów on-line tworzonych przez firmę Małgorzata Pawlińska Coaching&Mentoring.

Sprzedaż wymienionych w tytule regulaminu kursów on-line za pośrednictwem strony internetowej https://kursy.pawlinska.com realizuje Małgorzata Pawlińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Małgorzata Pawlińska Coaching&Mentoring”, ul. Hillenbranda 4, 32-700 Bochnia, NIP: 8641816596
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail malgorzata@pawlinska.com oraz numerem telefonu 784988895
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kurs – kurs on-line pt. „JAK W KOŃCU SIĘ ODWAŻYĆ I ZACZĄĆ DZIAŁAĆ?”, „JAK RADZIĆ SOBIE Z BRAKIEM WSPARCIA I TRUDNYMI LUDŹMI?” „ODZYSKAJ SIEBIE I SWOJE ŻYCIE – WARSZTATY ROZWIJAJĄCE ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ”, „SPOKOJNIE, TO TYLKO EMOCJE”, „ZROZUM, ROZWIŃ I POKOCHAJ WYSOKĄ WRAŻLIWOŚĆ” lub seria nagrań webinarów rozwojowych dla wysoko wrażliwych osób, którego twórcą jest Sprzedawca,
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
3) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

Klient firmowy – przedsiębiorca:

a) będący osobą fizyczną, którego zakup nie wiąże się bezpośrednio z przedmiotem jego działalności

b)będący osobą fizyczną, którego zakup wiąże się z przedmiotem działalności oraz

c) wszyscy przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi.

4) Operator Płatności – tPay
5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kursy.pawlinska.com/regulamin,
6) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kursy.pawlinska.com,
7) Sprzedawca – Małgorzata Pawlińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Małgorzata Pawlińska Coaching&Mentoring”, ul. Hillenbranda 4, 32-700 Bochnia, NIP: 8641816596
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
7) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

7. Celem kursu jest dostarczenie dokładnych i kompetentnych informacji dotyczących rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz Odporności Psychicznej. Wydając go, Sprzedawca nie miał na celu udzielania psychologicznej, medycznej czy innej profesjonalnej pomocy. Nie służy on diagnostyce ani leczeniu takich zaburzeń, które powinny być leczone pod stałą kontrolą specjalistyczną i w pracy indywidualnej. Jest on przeznaczony do samodzielnej pracy rozwojowej.

§ 3
Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 4
Zakup Kursu
1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1) wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,
2) kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
3) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności. Wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu oraz potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności
5) kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
§ 5
Udostępnienie Kursu
Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: po zaksięgowaniu płatności klient otrzyma, w ciągu 24 h maila z linkiem z danymi logowania do strony, na której znajdują się materiały do kursu. Część z kursów jest udostępniania w całości, część w odstępach czasowych wynikających z opisu kursu. W przypadku tych drugich kolejne moduły / warsztaty będą odblokowywane w sekwencji co miesiąc / co tydzień – w zależności od kursu. O dostępności kolejnych części klient będzie informowany w oddzielnych mailach.
2. Zakupiony Kurs (dostęp do platformy z kursem) zostanie udostępniony Kupującemu w następującym terminie: w ciągu 24h od potwierdzenia wpływu płatności na warunkach jak w pkt.1.
§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy
1. Konsument oraz Klient firmowy – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, o którym mowa w paragrafie § 1 pkt. 3a (którego zakup nie wiąże się bezpośrednio z przedmiotem jego działalności), który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem TUTAJ jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
§ 7
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego TUTAJ jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
§ 8
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://www.pawlinska.com/polityka-prywatnosci/.
§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Copyright © 2023 kursy.pawlinska.com.